ตารางสอบนักศึกษา

ภาคเรียน หมู่เรียน
id หมู่เรียนหมวดรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วันที่สอบ เวลา ห้องสอบ อาจารย์คุมสอบหมายเหตุ