ตารางการใช้ห้อง

ภาคเรียน หมายเลขห้อง
ตารางการใช้ห้อง
1
08.00-08.50
2
08.50-09.40
3
09.40-10.30
4
10.30-11.20
5
11.20-12.10
6
12.10-13.00
7
13.00-13.50
8
13.50-14.40
9
14.40-15.30
10
15.30-16.20
11
16.20-17.10
12
17.10-18.00
13
18.00-18.50
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
หมู่เรียน สาขาวิชา รหัสวิชา วิชา เวลา1 ห้อง1 เวลา2 ห้อง2 เวลา3 ห้อง3