ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ดำเนินการจองวิชาเลือกเสรีใหม่ เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่เกินกว่าจำนวนที่เปิดรับแต่ละรายวิชา ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ผู้ประกาศ อ.กล้า ภูมิพยัคฆ์)
ลำดับ ลำดับเกิน รหัสวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
131AED110159810202002นางสาวพรรณวดี เพียงเกต
232AED110159810202020นางสาวกมลเนตร รินสาธร
333AED110160433601001นายอนุชา สุทธิประภา
434AED110159810402011นายอัษฎาวุธ พิมวัน
531AED210559810201001นางสาวบัณฑิตา ศึกขยาด
632AED210560433602012นางสาวสุรีรัตน์ แสนสุข
733AED210559810201013นางสาวทิพย์สุดา พิมพ์บูลย์
834AED210559810201026นางสาวรัศมี กงเพ็ชร
935AED210560433602021นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีเฉลิม
1036AED210560433602032นางสาวสุกัญญา สรรพทิศ
1137AED210559810202004นางสาวสุทธิดา นาโสก
1238AED210559431001018นางสาวเสาวลักษณ์ เมฆเสน
1339AED210559810201019นางสาวมานิตา สุดาเดช
1440AED210560433602002นางสาววิมลเรขา สุนทรา
1531AED340160819302026นายโชติชัย โคตรพัฒน์
1632AED340160819302026นายโชติชัย โคตรพัฒน์
1731ANS451959430001009นายกิตติพงษ์ ชิมชม
1832ANS451959430001008นายชาตรี ตรางา
1933ANS451959430001004นายอนุรักษ์ บุญเข็ม
2034ANS451960429902024นางสาวมณีนุช นามลาศ
2135ANS451959430001005นางสาวจณิสตา โฮมแพน
2236ANS451959430001007นางสาวสุพัตรา ภาโนทัย
2337ANS451959430001012นางสาวรสรินทร์ สาสุข
2438ANS451959430001001นางสาวนภาพร ชัยมูล
2539ANS451959430001014นายสุริโย สาสุข
2640ANS451959810102009นายธนชิต สุธาวา
2741ANS451959429501008นายวิทวัส สุกาวงศ์
2842ANS451960450101005นางสาวประภาพร สายสี
2943ANS451960450101007นางสาวบุษกร นามมนตรี
3044ANS451960450101010นางสาวจุรารัตน์ วงค์ชุย
3145ANS451960450101018นางสาวสุภาวดี ดอกพอง
3246BPS421860435401007นายพชร ธนศรางกูล
3347BPS421860435401008นายภานุมาศร์ สุ่มมาตย์
3448BPS421860435401009นางสาวพรทิพย์ แก้วกันหา
3549BPS421859435001003นายสุนทร บุตรพรม
3650BPS421860435401006นางสาวอารียา ทองศรี
3751BPS421860435401006นางสาวอารียา ทองศรี
3831COD220160810202025นางสาวเบญญาภรณ์ ศิริวรรณ์
3932COD220160810202020นางสาววรางคณางค์ สว่างวงศ์
4033COD220160810202025นางสาวเบญญาภรณ์ ศิริวรรณ์
4134COD220159810201002นางสาวปิยวรรณวดี ทองดี
4235COD220160810201016นางสาวนัฐริญา ไสววรรณ
4336COD220160810202007นายนิธิพงศ์ หลังสันเทียะ
4437COD220160810202017นางสาวเจนจิรา พรมมา
4538COD220160819301018นางสาวธนาภรณ์ พรมวงศ์
4639COD220159814001020นายไพโรจน์ แสนพล
4740COD220159814001034นายมิตรธาดา สีระวัตร
4841COD220159814001003นายสุเมธ เสนน้ำเที่ยง
4942COD220160450101031นางสาวปาณิศา อุดมโภชน์
5043COD220160810402016นายธชิตพล สาริกา
5141CPR420361629601004นายสุทัศน์ สารทอง
5242CPR420361629601003นายหัถกาล อัตนสูตร
5343CPR420361629601001นายวรายุส งิ้วลาย
5444CPR420361629601006นายกฤษนันท์ เดชสถิตย์
5545CPR420360814001021นางสาวสุปรียา วัฒนากลาง
5646CPR420360819302009นายภานุวัฒน์ วรรณจำปา
5747CPR420360818602008นางสาวอรุณีย์ เวิคเทิล
5831HTM210261433001020นางสาววราภรณ์ ศรีพล
5932HTM210261433001022นางสาวธิดารัตน์ แก้วพะโอะ
6033HTM210261433002014นางสาวรัชนีกร เตือนสี
6131ILS122159433002012นางสาวลัดดาวัลย์ ภูมิพะนา
6232ILS122159429901014นางสาวสุวดี สอนสระคู
6333ILS122160427701003นายสุรศักดิ์ ชาลาภคำ
6434ILS122160427701001นางสาวสุธารินี วุฒินิรันดร์กูล
6535ILS122160427701005นางสาวปริญดา บุญโกศล
6636ILS122160427701004นายวุฒิพงษ์ พลค้อ
6737ILS122160814002030นางสาวปวริศา โพโน
6831ILS421160818601025นางสาวอรปรียา มามี
6932ILS421160810401018นายณัฎฐากร เหล่ามาลา
7033ILS421161433002021นายวรวัตร โชคดีวัฒนา
7134ILS421161433002018นายศตวรรษ อุตมะชะ
7235ILS421160421101003นายธนพัฒน์ เวชกามา
7336ILS421160421101005นายอรรถโกวิท ดวงแก้ว
7437ILS421160421101007นายอรรถพล แสนสุริวงค์
7538ILS421161444301007นายนิธิปกรณ์ ห่อพร่าม
7639ILS421159421101008นางสาวกนกอร กองทอง
7740ILS421159421101001นายล้อมพงศ์ จำปาเงิน
7841ILS421159421101001นายล้อมพงศ์ จำปาเงิน
7942ILS421159421101003นายธนิสร พรายพรรณ
8031MUE321260812001006นางสาวศิริยากร คำสี
8132MUE321260812001011นางสาวนิธิมล แซ่ลิ้ม
8233MUE321260812001005นางสาวขิมนภา พระสว่าง
8334MUE321260818603006นางสาวสุดารัตน์ จำเริญ
8431SCB330160633501024นางสาวพิมพิลัย มะหิเดช
8532SCB330160633501012นางสาวณัฐฐินันท์ ศรีดี
8633SCB330160633501022นายจรัส พาพลงาม
8734SCB330160633501023นางสาวสุนัดตรา จันทภูมิ
8835SCB330160633501013นางสาวชุลีวันฑ์ สำแดงเดช
8936SCB330160633501001นางสาวอมิตรา ปุนปอง
9037SCB330160633501010นางสาวโยธกานต์ คำพอพ่อ
9138SCB330160633501018นางสาววนัสนันท์ บัวนิล
9231SCB330559810201024นางสาวอภัสรา เกษมะณี
9332SCB330559810201023นางสาวเมรินทร์ ทวีโชค
9433SCB330559810201007นางสาวณัฐชยา ลาหล้าเลิศ
9534SCB330559810201029นางสาวสุพัตรา โสภาอินทร์
9635SCB330560810202001นายวิศรุต มงคลล่า
9736SCB330559429801013นางสาวปัทมาวรรณ โสดก
9837SCB330559429801005นางสาวกฤษรา ทองโสม
9938SCB330559810401027นายธนกฤต กัณหาวงษ์
10039SCB330559810402002นายกฤษฎา สืบสิน
10140SCB330559810101009นายวณิชยา ดวนขันธ์
10241SCB330560810201005นายธีรภัทร ผือโย
10361SCB331960633501016นางสาววราภรณ์ วิเศษแก้ว
10462SCB331960633501009นางสาวอาภาภรณ์ ขุนาพรม
10563SCB331960633501021นางสาวเจนจิรา จันทร์สุข
10664SCB331960633501017นางสาวอรพรรณ บรรลือหาร
10765SCB331960633501007นางสาวมลฑิญา คุณสุนนท์
10866SCB331960633501015นางสาวศิริลักษณ์ หวายเค
10967SCB331960633501003นางสาวศิริลักษณ์ พิมพ์แย้ง
11068SCB331960633501004นางสาวนภาพร อุดมฤทธิ์
11169SCB331960633501004นางสาวนภาพร อุดมฤทธิ์
11270SCB331960812001010นายกฤษณาพันธ์ ทุมรินทร์
11371SCB331960633501002นางสาวพรวิมล อุดมรักษ์
11472SCB331960814501016นางสาวกอแก้ว แก้วอ่อนตา
11573SCB331960814501019นางสาวนางสาวชลธิชา จันทรังษี
11674SCB331960814501026นางสาวศิริวรรณ หารินไสล
11775SCB331960450101012นายธนพล วงษ์สุววณ
11876SCB331960450101001นางสาวสรัณณัฏฐ์ เอกโชติวงศ์สกุล
11977SCB331960450101002นางสาวพรพันธ์ แสงแดง
12078SCB331960450101026นางสาวแพรวพรรณ ดวงคำบุตร
12179SCB331960450101028นางสาวกนกกาญจน์ ประเสริฐสังข์
12280SCB331960450101016นางสาวธีราภรณ์ ลำโกน
12381SCB331960450101015นางสาวเมย์ณการ์ วิไลขำ
12482SCB331960450101020นางสาวจิณาภา วงศ์ดี
12583SCB331960450101029นางสาวอัจฉราภรณ์ มหันตโภค
12684SCB331960450101003นางสาวอรไท ศรีชัยยา
12785SCB331959433501026นางสาวศิริรัตน์ เนินทราย
12886SCB331959433501017นางสาวปภัสสร พิมภาเรือ
12987SCB331959433501040นางสาวจุฬาวรรณ พรมโสภา
13088SCB331959433501019นางสาวพัชรพร แซ่อึ้ง
13189SCB331959433501035นางสาวจุฑามาศ ศรีหาคุณ
13290SCB331959433501009นางสาวเบญจวรรณ นาถาดทอง
13391SCB331959433501023นางสาวกุลวะดี อุดมถิ่น
13492SCB331959433501038นางสาวอริศรา สินธุเขตร
13593SCB331960810102010นางสาวโสภิตา ประเสริฐโถ
13694SCB331960810102025นางสาวปิยวดี คำทวี
13795SCB331960810101023นางสาวพิชยทัฬห์ วันโพธิ์
13896SCB331960450101022นายธวัช นิลธรัตน์
13997SCB331960450101006นางสาวอติพร รัตนวงศ์
14098SCB331960450101004นายสิทธิเดช ศรีเจริญ
14199SCB331960810101030นางสาวนันทศิริ สุขโสม
142100SCB331960810101009นางสาวปภัสสร โคตรจันทร์
14331SCG320760810101016นางสาวสุวัจณีย์ ชินแข
14432SCG320760810101006นางสาววีรวรรณ โต้ชาลี
14533SCG320760810103010นางสาวสุภาวดี สีมาร
14634SCG320760818803005นางสาวสิริรัตน์ รัตนเนตร
14735SCG320760818803007นางสาวจันธิดา ชลาศรี
14836SCG320760810402013นายทินกร แสนบุญมี
14937SCG320759810203030นางสาวยุภาพรรณ แก้วอุดทัด
15038SCG320760818803008นางสาวจุฑามาศ จันดีบาง
15139SCG320759810203030นางสาวยุภาพรรณ แก้วอุดทัด
15240SCG320759810203002นางสาวสุภาวดี เศษสุวรรณ
15341SCG320760810402014นายสุเมธ ภักดีพล
15442SCG320760818801023นางสาวอริศรา ภูสองชั้น
15543SCG320760818803024นางสาวชุติกาญจน์ ทริเพ็ง
15644SCG320759810201016นายธนวรรธก์ อาจชมภู
15745SCG320760810402007นายบรรณารักษ์ มุละสีวะ
15846SCG320760810102030นางสาวสุภาภรณ์ แอนโก
15947SCG320760810102017นายจิรวิชญ์ คำอุดม
16041SOC310259810204025นางสาวรสริน โป๊ะประนม
16142SOC310259810204011นางสาวเอมอัชนา บุญแปลง
16243SOC310259810201015นางสาวธัญญาเรศ รัตนเถลา
16344SOC310259810201006นางสาวสุจิตรา โสปัญหริ
16445SOC310260429901007นางสาวจุฬาพร ไชยเลิศ
16546SOC310260429901045นายชลกร ยืนยงค์
16647SOC310260429901012นายวรชัย มะณีสาร
16748SOC310260429901031นางสาวขวัญชนก สีหาคุณ
16849SOC310259435001014นายมงคล ไชยโสดา
16950SOC310259435001002นายภานุ พิมพิบูรณ์
17051SOC310259435001024นายภควัฒน์ ผลจันทร์
17152SOC310259435001020นายพจน์ ทองน้อย
17253SOC310261433001029นางสาวชุติกาญจน์ สุวลักษณ์
17354SOC310259814001032นายวราวุฒิ วงค์กระโซ่
17455SOC310260429902022นางสาวอารียา เมาะราษี
17556SOC310259810102002นายกฤษณะ ศรีกกโพธิ์
17657SOC310259810102022นายพัสสน พรมมา
17758SOC310259810101001นางสาวเกศธิดาพร เหล็กกล้า
17859SOC310259810102018นายทรงศร รักประเทศ
17960SOC310259810102007นางสาวอมรรัตน์ ผาดไธสง
18061SOC310259810402004นายชยณัฐ โคตรสมบัติ
18162SOC310259810102037นายวณัฐพงศ์ แผลงศร
18263SOC310259810102040นายอภิสิทธิ์ อังฉกรรจ์
18364SOC310259810102023นางสาวนัสชานนท์ สุขวงค์
18465SOC310259431001003นางสาวพิชชาพร โพนแดง
18566SOC310259431001014นางสาวพรชิตา ศิริภักดิ์
18667SOC310259431001014นางสาวพรชิตา ศิริภักดิ์
18768SOC310259431001024นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย
18869SOC310259431001024นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย
18970SOC310259810102028นายเมธี ชอบศิลป์
19031TRM439160812001004นางสาวเบญจานิล ไทยสุริยะ
19132TRM439160450101017นางสาวอภัสนันท์ โคตรุชัย
19233TRM439160450101019นางสาวทิพพิมล สุทธิประภา
19334TRM439161433002015นางสาวบุษบา ชัยแก้ว
19435TRM439161433002005นางสาวนวรัตน์ สุทธิประภา